Thêm Singapore sắp sở hữu bản quyền World Cup 2022

Thêm Singapore sắp sở hữu bản quyền World Cup 2022

Các nhà khai thác truyền hình trả tiền Singtel và StarHub đã xác nhận giá thầu của họ theo yêu cầu c