cờ singapore

cờ singapore

Kỳ thủ Singapore v Philippines ln ngi v địch tại giải cờ vua quốc tế H Nội【cờ singapore】:Bế mạc Hội